www.hullygully.nl

WWW.HULLYGULLY.NL

WWW.HULLYGULLY.NL NIEUWS

21 februari 2007

Zondagsrust blijft nog lang heilig in Kampen

door Carel de Goeij

KAMPEN - Burgemeester en wethouders hakken vandaag de knoop door: mag er zondag 8 april kermis zijn in Kampen? Die dag is het Pasen, maar ook Sail Kampen. Wat het gemeentebestuur ook beslist - op onverdeelde steun hoeft het in ieder geval niet te rekenen.

Géén kermis? Kampen capituleert voor fundamentalistische christenen die de stad in een houdgreep houden en veroordelen tot achterlijkheid. Wèl kermis? Kampen schoffeert minstens de helft van zijn inwoners. Levert de gemeente over aan de mores van het hedonistische pretpark dat Nederland de afgelopen decennia geworden is.

Of is er toch een compromis denkbaar dat recht doet aan voor- en tegenstanders van zondagsrust - of 'zondagsheiliging', zoals orthodox-gelovigen zeggen. Wat voor de één 'n dictaat van saaiheid en gebrek aan vertier is, dat ervaart de ander als een aantasting van een van God gegeven gebod. Hoe daar tussen te schipperen?

Drie jaar geleden - bij de vorige Sail - wees het college de vergunningaanvraag af en kwamen de kermisexploitanten met de suggestie dan maar een kermis te houden zónder geluid. Dat zou een landelijke - wat héét, een wereldse - primeur geworden zijn. Het kwam er niet van - de kermis bleef die zondag dicht.

Ook dit jaar hebben de ingehuurde kermisexploitanten er weer op aangedrongen zonder geluid hun attracties open te zetten - en wederom zal het college hier niet op ingaan. Geen behoefte aan een nieuwe Kamper ui. Om met burgemeester Jan Oosterhof te spreken: ,,We willen niet de gekke Henkie van het land zijn."

Zijn er andersoortige compromissen mogelijk? Of moeten we er maar aan wennen dat elke nieuwe Sail vergezeld zal gaan van een moeizaam gedelibereer over dit onderwerp - en vervolgens een verbod op een zondagse kermis, zolang Kampen een duidelijke christelijke signatuur houdt?

Laten we er eens vanuit gaan dat de gemeente Kampen nog heel lang een christelijk bolwerk blijft - niet bepaald ondenkbeeldig - en dan in kaart proberen te brengen hoe heilig de zondagsrust in de toekomst in Kampen blijft.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was het aantal stemmen op niet-christelijke partijen ongeveer even groot als op niet-christelijken. Van de 29 raadszetels zijn er momenteel 14 zetels van seculiere - KIJK, VVD, PvdA, Gemeente Belang Kampen en GroenLinks - en 15 van christelijke partijen - CDA, ChristenUnie en SGP. Onder een VVD-burgemeester resideren in het college drie christelijke wethouders en drie niet-christelijke.

Van de drie christelijke partijen in de raad nemen SGP en ChristenUnie een principiële positie in: zondagsrust is heilig, basta. Het CDA daarentegen doet wat pragmatisch water in de principiële wijn: heiliging van de zondagsrust: ja, tenzij. Een initiatief-raadsvoorstel van Jan Elhorst om verordening over winkelopenstelling ietwat te verruimen kreeg vier jaar geleden de steun van bijna alle CDA'ers.

Maar ja, een open winkel tijdens Sail-zondag is nog iets anders dan een kermis met veel gelal en geschal. Het oprekken van het verbod op winkelopenstelling op zondag is voor Kampen al heel wat - toestaan van een luidruchtige kermis op de Dag des Heren is vooralsnog meerdere bruggen te ver.

Burgemeester Oosterhof kan dan wel zeggen dat de zondagsrust op termijn uitKampen zal verdwijnen - zolang de sociale en politieke verhoudingen in Kampen blijven zoals ze nu zijn, blijft heiliging van de zondagsrust in Kampen intact.

Oosterhof heeft gelijk, zeker, maar dat is niet zo interessant. Cruciale vraag is wanneer hij zijn gelijk kríjgt. Dat zou nog wel eens heel lang kunnen duren.

Bron, overgenomen met toestemming : De Stentor

meer nieuws